Jalan-Jalan East Coast

Dec 1, 2021

TERMA DAN SYARAT KEMPEN “Jom Jalan-jalan East Coast” 

 

 

1.  Penganjur 

Penganjur Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast” ini adalah Projek Lebuhraya Usahasama Berhad (No. Syarikat: 201101026564 (954700-A)) beralamat di Menara Korporat, Persada PLUS, Persimpangan Bertingkat Subang, KM15, Lebuhraya Baru Lembah Klang, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan (“PLUS Berhad” atau “Penganjur”).  

 

2.  Tempoh 

 • Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast” ini akan bermula pada 1 Disember 2021 sehingga 14 Disember 2021, (“Tempoh Kempen”) dan adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang tertera di sini. 

 • Pihak Penganjur berhak untuk memendekkan atau melanjutkan Tempoh Kempen tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.  

 

3.  Kelayakan 

 • Kempen ini terbuka kepada semua pelanggan PLUS & Lebuhraya Pantai Timur 2 Sdn Bhd (“LPT2”) yang membuat tol transaksi di tol plaza-tol plaza LPT2 yang telah ditetapkan. 

 

4.  Cara Mendapatkan 350 Mata Ganjaran PLUSMiles 

Ahli PLUSMiles 

 • Bayaran transaksi tol minima RM15.00 di mana-mana Plaza Tol LPT2 Lebuhraya Pantai Timur 2 Sdn Bhd sepanjang Tempoh Kempen; 

 • RM15.00 dikira bagi bayaran tol dalam transaksi LPT2 sahaja, iaitu Cheneh, Cukai, Kijal, Kerteh, Paka, Dungun, Bukit Besi, Ajil, Telemung dan Kuala Terengganu; 

 • 350 mata ganjaran PLUSMiles akan dimasukkan ke dalam akaun ahli PLUSMiles yang layak dalam tempoh satu (1) bulan selepas tamat Tempoh Kempen; dan 

 • 350 mata ganjaran PLUSMiles ini akan diberikan kepada pelanggan yang layak sahaja untuk transaksi tol berjumlah RM15.00 pertama sepanjang Tempoh Kempen ini. 

 

Bukan Ahli PLUSMiles 

 • Daftar sebagai ahli PLUSMiles di www.plusmiles.com.my atau aplikasi PLUS sebelum 31 Disember 2021. 

 • Bayaran transaksi tol minima RM15.00 di mana-mana Plaza Tol LPT2Lebuhraya Pantai Timur 2 Sdn Bhd sepanjang Tempoh Kempen; 

 • 650 mata ganjaran PLUSMiles akan dimasukkan ke dalam akaun ahli PLUSMiles yang layak dalam tempoh satu (1) bulan selepas tamat Tempoh Kempen; dan 

 • 650 mata ganjaran PLUSMiles ini akan diberikan kepada pelanggan yang layak sahaja untuk transaksi tol berjumlah RM15.00 pertama sepanjang Tempoh Kempen ini. 

 

5.   Liabiliti dan Tanggungjawab 

 • Pelanggan haruslah  bertanggungjawab dan menanggung liabiliti penuh  terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, prosiding, kos dan perbelanjaan yang mungkin dihadapi oleh pihak Penganjur berkaitan atau berbangkit daripada penyertaan pelanggan dalam Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast” ini (termasuk dan tidak terhad kepada kejadian tidak dijangka, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) kerana menyertai Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast”, penebusan dan/atau penggunaan mata ganjaran tersebut. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti, peristiwa, kerugian, kerosakan, tuntutan atau kemalangan yang tidak diduga (termasuk kematian) dalam apa jua situasi. 

 • Pihak  Penganjur, pegawai, pekerja dan/atau wakil-wakilnya tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau ganti rugi, sama ada secara tidak langsung, khas atau berbangkit, kerugian jangkaan, kerugian pendapatan, ganti rugi teladan berkenaan yang dialami oleh pelanggan yang menyertai Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast” ini atau mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh pelanggan berkaitan atau berbangkit daripada penyertaan dalam Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast” ini disebabkan oleh apa cara sekalipun, termasuk dan tidak terhad kepada apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kerosakan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tidak izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kepincangan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan (server) atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau pemain akibat masalah teknikal atau kesesakan trafik di Internet dan/atau laman web atau sebarang situasi di luar kawalan pihak Penganjur. 

 • Para pelanggan juga bersetuju bahawa pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan, kecederaan kepada pelanggan dan/atau kerosakan komputer pelanggan dan/atau mana-mana pihak ketiga, sistem komputer atau peralatan yang berkaitan dengan atau akibat daripada akses kepada, penyertaan  Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast” ini, termasuk memainkan atau memuat turun sebarang bahan atau maklumat daripada laman web PLUSMiles dan berkaitan dengan Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast”, penghantaran/muat naik informasi untuk Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast”, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana kegagalan pelayan (server), kehilangan, kelewatan, kerosakan data atau kerosakan lain. 

 • Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kelewatan dan/atau kegagalan untuk menerima penyertaan kerana ketidakcekapan dari Penyedia Perkhidmatan Internet (Internet Service Provider) dan/atau rangkaian telekomunikasi yang digunapakai oleh pelanggan untuk menyediakan perkhidmatan internet dan/atau telekomunikasi yang tepat pada masanya dan/atau cekap. 

6.  Hak Penganjur 

 

 • Penganjur mempunyai hak untuk mengubahsuai, menggantung atau membatalkan Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast" jika gagal berjalan seperti yang dirancang, terganggu atau kerosakan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada jangkitan virus, penggodaman, campur tangan yang tidak dibenarkan, penipuan, kegagalan teknikal, atau sebarang sebab di luar kawalan Penganjur walaupun selepas Penganjur telah memberikan usaha yang terbaik untuk menyelesaikannya. 

 • Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana pelanggan yang didapati atau disyaki menyalahgunakan proses penyertaan Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast”, operasi Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast” atau melanggar terma-terma Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast”. Penganjur juga berhak untuk menamatkan mana-mana keahlian PLUSMiles pelanggan yang menyertai Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast” ini yang semunasabahnya disyaki telah melanggar atau mengingkari mana-mana terma dan syarat. Penganjur mempunyai hak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana individu yang dipercayai telah melakukan penipuan atau aktiviti berbahaya lain dengan Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast” dan/atau proses penyertaan Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast”. 

 • Terma dan Syarat ini disediakan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sahaja.  Sekiranya    terdapat ketidakselarasan, konflik, kekeliruan atau percanggahan terhadap Terma-Terma dan Syarat-Syarat dalam versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai. 

 • Dengan menyertai Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast”, pelanggan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Kempen “Jom Jalan-jalan East Coast”. 

 

 

 

TERMS AND CONDITIONS 

 

1.  Organiser 

 • The organiser of the “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign is Projek Lebuhraya Usahasama Berhad (Registration No.: 201101026564 (954700-A)) with address at Menara Korporat, Persada PLUS, Persimpangan Bertingkat Subang, KM15, Lebuhraya Baru Lembah Klang, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan ("PLUS Berhad” or “the Organiser"). 
   

2.  Duration 

 • “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign will commence from 1 December 2021 to 14 December 2021 (“Campaign Period”) and is subject to the terms and conditions herein. 

 • The Organiser reserves the right to shorten or extend the “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign Period without any prior notice.  

 

3.  Eligibility 

“Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign is open to all customers of PLUS Berhad & Lebuhraya Pantai Timur 2 Sdn Bhd (“LPT2”) that performs the toll transactions at the LPT2 toll plazas as requested.  

 

4.  How to Get Extra 500 PLUSMiles Points  

PLUSMiles Member 

 • Pay a minimum of RM15.00 for toll charges/amount at any LPT2ebuhraya Pantai Timur 2 Sdn Bhd  toll plazas during the Campaign Period; 

 • The Sum of RM15.00 was counted as for the toll charges within the LPT2 transaction only, i.e. Cheneh, Cukai, Kijal, Kerteh, Paka, Dungun, Bukit Besi, Ajil, Telemung and Kuala Terengganu. 

 • The extra 350 PLUSMiles points will be credited into eligible PLUSMiles customers’ account within one (1) month after the Campaign Period ended; 

 • The extra 350 PLUSMiles points will only be given to the eligible customers upon the first RM15.00 usage on toll transaction. 

 

Non-PLUSMiles Member 

 • Sign up as PLUSMiles Member via www.plusmiles.com.my or PLUS App before 31 December 2021. 

 • Pay a minimum of RM15.00 for toll charges/amount at any LPT2ebuhraya Pantai Timur 2 Sdn Bhd  toll plazas during the Campaign Period; 

 • The extra 650 PLUSMiles points will be credited into eligible PLUSMiles customers’ account within one (1) month after the Campaign Period ended; 

 • The extra 650 PLUSMiles points will only be given to the eligible customers upon the first RM15.00 usage on toll transaction. 

 

5.  Liability and Responsibility 

 • Customers shall be held responsible and liable against all claims, liabilities, losses, damages, proceedings, demands costs and expenses which Organiser may sustain, directly or indirectly in connection with or arising from your participation in this “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign will be liable and bear full liability in the event of (including but not limited to any liability in the event of any liability, unexpected event, injury, damage, claim or accident (including death) redemption and / or use of the prize. The Organiser shall not be liable for any liability, unexpected event, loss, damage, claim or accident (including death) in any way whatsoever. 

 • The Organiser, its officers, employees and/or agents shall not be liable for any indirect, consequential loss or damage, expectation loss, loss of income, aggravated and/or exemplary damages  suffered by the participants of this “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign or any person authorised by the participant(s) in connection with or arising from the participation in this “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign, however caused including but not limited to any error, omission, interruption, deletion, damage, delay in operation or transmission, failure of communication lines, thefts or destruction, unauthorized access, or change of consumer or member communications, or any problems or omissions technical or any network or telephone line, computer online system, server or supplier, computer equipment, software, e-mail or player failure due to technical problems or traffic congestion on the Internet and / or websites  or any circumstances beyond Organiser’s control. 

 • Participants also agree that the Organiser shall not be liable for any delay, injury or damage to any participant and / or computer of any third party, computer system or equipment in connection with or as a result of access to, participation in this “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign, including playing or downloading any material or information from this website and in connection with this “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign, the transmission / upload of information for this “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign, including but not limited to any server failure, loss, delay, data damage or other damages. 

 • The Organiser shall not be liable for any delay and / or failure to receive entries due to incompetence from their respective Internet Service Provider and / or telecommunications network to provide timely and / or efficient internet service and / or telecommunications. 

 

6.  Rights of Organiser 

 

 • The Organiser reserves the right to modify, suspend or cancel this “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign if it fails to run as planned, interrupted or technical damage, including but not limited to infections by computer viruses, hacking, unauthorized intervention, fraudulent, technical failure, or any reason beyond the control of the Organiser even after the best effort by the Organiser has been granted. 

 • The Organiser reserves the right, at their absolute discretion, to disqualify any participant who is found or suspected of misusing the “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign participation process, the “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign operation or breaching the terms. The Organiser reserves the right to terminate the membership of the member participating in this Campaign who is reasonably suspected of having breached or violated any of the terms and conditions and the Organiser reserves the right to take legal action against any individual he believes has been perform fraudulent or other hazardous activities with this “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign, the “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign participation process and / or Website. 

 • These Terms and Conditions are provided in Bahasa Malaysia and English only. In the event of any inconsistency, conflict, ambiguity or discrepancy between the English version and Bahasa Malaysia version of this Terms and Conditions, the English version shall prevails.   

 • By joining the “Jom Jalan-jalan East Coast” Campaign, the participants agree to be bound by these Terms and Conditions.