KEMPEN WE MISS YOU 6.0

Nov 21, 2022

KEMPEN “WE MISS YOU” 

TERMA DAN SYARAT 

 

 

1. Penganjur 

Penganjur Kempen “We Miss You” ini adalah Projek Lebuhraya Usahasama Berhad beralamat di Menara Korporat, Persada PLUS, Persimpangan Bertingkat Subang, KM15, Lebuhraya Baru Lembah Klang, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (“PLUS Berhad” atau “Penganjur”).  

 

2. Tempoh 

 • Kempen “We Miss You” ini akan bermula pada 24 November 2022 sehingga 7 Disember 2022, (“Tempoh Kempen”) dan adalah tertakluk kepada terma dan syarat. 

 • Pihak Penganjur berhak untuk memendekkan atau melanjutkan tempoh Kempen “We Miss You” tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.  

 

3. Kelayakan 

 • Kempen ini terbuka kepada pengguna lebuhraya PLUS yang tidak mempunyai tol transakasi pada bulan Oktober 2022. 

 • Bukan ahli PLUSMiles perlu mendaftar sebagai ahli PLUSMiles sebelum/pada 15 Disember 2022. 

 

4. Cara mendapatkan 500 Mata Ganjaran & 800 Mata Ganjaran PLUSMiles 

Syarat 

Ahli PLUSMiles Sedia Ada 

Bukan Ahli PLUSMiles dan yang baru berdaftar sebelum/pada 15 Disember 2022 

Jumlah Transaksi Tol Kumulatif untuk Touch ‘N Go Kad dan/atau RFID 

Bayaran transaksi tol kumulatif dengan jumlah minima RM20.00 

 1. Bayaran transaksi tol kumulatif dengan jumlah minima RM20.00 

DAN  

 1. Mendaftar sebagai ahli PLUSMiles sebelum/pada 15 Disember 2022 

Jumlah Mata Ganjaran 

500 mata ganjaran PLUSMiles akan dimasukkan ke dalam akaun PLUSMiles dalam tempoh empat (4) minggu selepas tamat Tempoh Kempen 

800 mata ganjaran PLUSMiles akan dimasukkan ke dalam akaun PLUSMiles dalam tempoh empat (4) minggu selepas tamat Tempoh Kempen 

 

 

5.  Liabiliti dan Tanggungjawab 

 • Pelanggan haruslah  bertanggungjawab dan menanggung liabiliti penuh  terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, prosiding, kos dan perbelanjaan yang mungkin dihadapi oleh pihak Penganjur berkaitan atau berbangkit daripada penyertaan pelanggan dalam Kempen “We Miss You” ini (termasuk dan tidak terhad kepada kejadian tidak dijangka, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) kerana menyertai Kempen “We Miss You”, penebusan dan/atau penggunaan mata ganjaran tersebut. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti, peristiwa, kerugian, kerosakan, tuntutan atau kemalangan yang tidak diduga (termasuk kematian) dalam apa jua situasi. 

 • Pihak  Penganjur, pegawai, pekerja dan/atau wakil-wakilnya tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau ganti rugi, sama ada secara tidak langsung, khas atau berbangkit, kerugian jangkaan, kerugian pendapatan, ganti rugi teladan berkenaan yang dialami oleh pelanggan yang menyertai Kempen “We Miss  You” ini atau mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh pelanggan berkaitan atau berbangkit daripada penyertaan dalam Kempen “We Miss  You” ini disebabkan oleh apa cara sekalipun, termasuk dan tidak terhad kepada apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kerosakan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tidak izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kepincangan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan (server) atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau pemain akibat masalah teknikal atau kesesakan trafik di Internet dan/atau laman web atau sebarang situasi di luar kawalan pihak Penganjur. 

 • Para pelanggan juga bersetuju bahawa pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan, kecederaan kepada pelanggan dan/atau kerosakan komputer pelanggan dan/atau mana-mana pihak ketiga, sistem komputer atau peralatan yang berkaitan dengan atau akibat daripada akses kepada, penyertaan  Kempen “We Miss You” ini, termasuk memainkan atau memuat turun sebarang bahan atau maklumat daripada laman web PLUSMiles dan berkaitan dengan Kempen “We Miss You”, penghantaran/muat naik informasi untuk Kempen “We Miss You”, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana kegagalan pelayan (server), kehilangan, kelewatan, kerosakan data atau kerosakan lain. 

 • Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kelewatan dan/atau kegagalan untuk menerima penyertaan kerana ketidakcekapan dari Penyedia Perkhidmatan Internet (Internet Service Provider) dan/atau rangkaian telekomunikasi yang digunapakai oleh pelanggan untuk menyediakan perkhidmatan internet dan/atau telekomunikasi yang tepat pada masanya dan/atau cekap. 

 

6. Hak Penganjur 

 • Penganjur mempunyai hak untuk mengubahsuai, menggantung atau membatalkan Kempen “We Miss You" jika gagal berjalan seperti yang dirancang, terganggu atau kerosakan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada jangkitan virus, penggodaman, campur tangan yang tidak dibenarkan, penipuan, kegagalan teknikal, atau sebarang sebab di luar kawalan Penganjur walaupun selepas Penganjur telah memberikan usaha yang terbaik untuk menyelesaikannya. 

 • Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana pelanggan yang didapati atau disyaki menyalahgunakan proses penyertaan Kempen “We Miss You”, operasi Kempen “We Miss You” atau melanggar terma-terma Kempen “We Miss You”. Penganjur juga berhak untuk menamatkan mana-mana keahlian ahli PLUSMiles pelanggan yang menyertai Kempen ini yang semunasabahnya disyaki telah melanggar atau mengingkari mana-mana terma dan syarat. Penganjur mempunyai hak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana individu yang dipercayai telah melakukan penipuan atau aktiviti berbahaya lain dengan Kempen “We Miss You” dan/atau proses penyertaan Kempen “We Miss You”. 

 • Terma dan Syarat ini disediakan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sahaja.  Sekiranya    terdapat ketidakselarasan, konflik, kekeliruan atau percanggahan terhadap Terma-Terma dan Syarat-Syarat dalam versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai. 

 • Dengan menyertai Kempen “We Miss You”, pelanggan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Kempen “We Miss You”. 

 

 

Soalan Lazim / Frequently Asked Questions 

No 

Soalan / Question 

Jawapan / Answer 

Bilakah Kempen We Miss You ini bermula? 

 

When does this We Miss You Campaign begin? 

Kempen We Miss You ini bermula pada 24 November 2022 sehingga 7 Disember 2022. 

 

This We Miss You Campaign begins on 24 November 2022 sehingga 7 December 2022. 

Apakah syarat-syarat kelayakan Kempen We Miss You ini? 

 

What are the eligibility requirements for this We Miss You Campaign? 

 • Ahli PLUSMiles yang tidak mempunyai transaksi tol pada bulan Oktober 2022 

 

 • PLUSMiles members that has not perform any toll transaction at PLUS highway in the month of October 2022 

Bagaimanakah cara untuk menyertai Kempen We Miss You ini? 

 

 

 

 

 

 

How do I participate in this We Miss You Campaign? 

Langkah untuk menyertai kempen We Miss You: 

Ahli PLUSMiles sedia ada 

 • Bayaran transaksi tol (TnG Kad atau RFiD) minima RM20.00 di mana-mana Plaza Tol Lebuhraya PLUS Berhad sepanjang Tempoh Kempen (24 November 2022 – 7 Disember 2022) 

Bukan Ahli PLUSMiles dan yang baru berdaftar sebelum atau pada 15 Disember 2022 

 • Mendaftar sebagai ahli PLUSMiles (sebelum/pada 15 Disember 2022) dan berbelanjakan RM20 dalam transaksi tol (Kad TnG dan/atau RFiD) dalam tempoh 2 minggu (24 November – 7 Disember 2022) 

 

Steps to join the We Miss You campaign: 

Existing PLUSMiles members 

 • Pay a minimum of RM20.00 for toll charges/amount (For TnG Card or RFiD usage) at any PLUS Berhad toll plazas during the Campaign Period (24 November 2022 – 7 December 2022) 

Non-PLUSMiles members who register before or on 15 December 2022 

 • Register as a PLUSMiles member (before/on 15 December 2022) and spend RM20 in toll transactions (TnG card and/or RFiD) within 2 weeks (24 November – 7 December 2022) 

Bagaimana saya boleh dapatkan 500 Mata Ganjaran PLUSMiles? 

 

 

 

 

How do I get the 500 PLUSMiles Points? 

 1. Bagi ahli PLUSMiles sedia ada, layak mendapat 500 Mata Ganjaran PLUSMiles dengan syarat telah memenuhi syarat kelayakan seperti tertakluk di Terma & Syarat. 

 2. 500 Mata Ganjaran PLUSMiles akan dimasukkan ke dalam akaun ahli PLUSMiles yang layak dalam tempoh satu (1) bulan selepas tamat Tempoh Kempen. 

 

 1. For existing PLUSMiles members, eligible to get 500 PLUSMiles Reward Points provided they have met the eligibility requirements as in the Terms & Conditions. 

 2. The extra 500 PLUSMiles points will be credited into eligible PLUSMiles customers’ account within one (1) month after the Campaign Period ended. 

Bagaimana saya boleh dapatkan 800 Mata Ganjaran PLUSMiles? 

 

 

 

 

 

How do I get the 800 PLUSMiles Points? 

 1. Bagi bukan Ahli PLUSMiles dan yang baru berdaftar sebelum/pada 15 Disember 2022, layak mendapat 800 Mata Ganjaran PLUSMiles dengan syarat telah memenuhi syarat kelayakan seperti tertakluk di Terma & Syarat. 

 2. 800 mata ganjaran PLUSMiles akan dimasukkan ke dalam akaun ahli PLUSMiles yang layak dalam tempoh empat (4) minggu selepas tamat Tempoh Kempen  

 

 1. For non PLUSMiles members who register by or on 15 December 2022 are, eligible to get 800 PLUSMiles Reward Points provided they have met the eligibility requirements as in the Terms & Conditions  

 2. The extra 800 PLUSMiles points will be credited into eligible PLUSMiles customers’ account within four (4) weeks after the Campaign Period ended. 

 

Apakah saya boleh lakukan dengan dengan Mata Ganjaran PLUSMiles bonus? 

 

 

What can I redeem with bonus PLUSMiles Points? 

 

 

Anda boleh menebus Mata Ganjaran PLUSMiles dengan memuat turun Aplikasi PLUS di Apple Store atau Google Play Store dan memilih jenis-jenis produk penebusan yang sedia ada di portal PLUSMiles 

 

You can redeem PLUSMiles Points by downloading the PLUS App on the Apple Store or Google Play Store and refer to types of redemption products available in PLUSMiles Portal 

 

Adakah terdapat tarikh luput untuk Mata Ganjaran PLUSMiles saya? 

 

Is there any expiry date for my PLUSMiles Points? 

Mata Ganjaran PLUSMiles anda akan sah selama enam (6) bulan. Sebagai contoh, mata yang diperoleh pada Mei 2022 akan luput tarikh pada 30 November 2022. 

 

Your PLUSMiles Points is valid for a period of six (6) months and the expiry is based on first in-first out on a monthly basis. For example, points earned in May 2022 will expire on 30 November 2022. 

 

Jika saya ialah ahli PLUSMiles sedai ada and guna lebih daripada RM20, adakah saya akan dapat lebih daripada 500 Mata Ganjaran PLUSMiles? 

 

 

 

If I am an existing PLUSMiles Member and pay more than RM20 tol transaction (TnG Card /RFiD), will I receive more than 500 PLUSMiles Points?  

 

Tidak, had penerimaan Mata Ganjaran PLUSMiles adalah sebanyak 500 Mata Ganjaran PLUSMiles sahaja berdasarkan bayaran transaksi tol (TnG Kad dan/atau RFiD) minima RM20.00 di mana-mana Plaza Tol Lebuhraya PLUS Berhad sepanjang Tempoh Kempen 

 

 

No, you are entitle to earn 500 PLUSMiles Points only for paying minimum of RM20.00 toll charges/amount (For TnG Card and/or RFiD usage) at any PLUS Berhad toll plazas during the Campaign Period 

Jika saya ialah Bukan Ahli PLUSMiles dan yang baru berdaftar sebelum/pada 15 Disember 2022 guna lebih daripada RM20, adakah saya akan dapat lebih daripada 800 Mata Ganjaran PLUSMiles? 

 

 

If I pay more than RM20 tol transaction (TnG Card /RFiD), will I receive more than 800 PLUSMiles Points? 

Tidak, had penerimaan Mata Ganjaran PLUSMiles adalah sebanyak 800 Mata Ganjaran PLUSMiles sahaja berdasarkan bayaran transaksi tol (TnG Kad dan/atau RFiD) minima RM20.00 di mana-mana Plaza Tol Lebuhraya PLUS Berhad sepanjang Tempoh Kempen 

 

No, you are entitle to earn 800 PLUSMiles Points only for paying minimum of RM20.00 toll charges/amount (For TnG Card and/or RFiD usage) at any PLUS Berhad toll plazas during the Campaign Period